Algemene voorwaarden Elvéa

1 Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Elvéa aangaat;
Opdrachtnemer: Elvéa zoals vermeld in de desbetreffende overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht, gevestigd te Wijchen;
Opdracht: het ten behoeve van de opdrachtgever leveren van diensten en het doen van werkzaamheden.

Artikel 2. Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Elvéa en opdrachtgevers. Per opdracht kunnen aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Elvéa schriftelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Elvéa, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Artikel 3. Grondslag offertes en opdrachtaanvaarding

In de offertes van Elvéa wordt uitgegaan van de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Een schriftelijke opdrachtbevestiging of het voor akkoord tekenen van de offerte door de opdrachtgever verbindt Elvéa tot het uitvoeren van een opdracht. Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk door de opdrachtgever en Elvéa zijn overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

Elvéa zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Elvéa kan evenwel niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 5. Medewerking opdrachtgever

Opdrachtgever zal Elvéa steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verstrekken en alle medewerking verlenen. Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Elvéa stelt of zijn medewerking niet verleent, heeft Elvéa het recht tot opschorting van de overeenkomst over te gaan en het recht de daardoor ontstane schade en kosten in rekening te brengen. Afzeggingen of niet verschijnen of niet meewerken van werknemers van opdrachtgever komen voor risico van opdrachtgever en geven geen recht op korting of niet betaling van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 6. Ter beschikkingstelling van medewerkers

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Elvéa het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Wanneer het gaat om vervanging van de ene medewerker door een andere, garandeert Elvéa dat de vervangende medewerker van vergelijkbare kwaliteit is. De voor Elvéa uit de voorwaarden voortvloeiende verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op zowel eigen medewerkers als op de door Elvéa van derden betrokken medewerkers.

Artikel 7. Tarieven en kosten van de opdracht

De geldende tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn vermeld op de door Elvéa aan de opdrachtgever verstrekte offerte. Tenzij anders vermeld zijn deze tarieven en kosten in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat aangegeven zijn de tarieven exclusief reis- en verblijfskosten, huur van ruimtes en administratiekosten.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

De betaling van de geleverde diensten dient uiterlijk te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand, zullen de verschuldigde kosten per 1 maand in rekening worden gebracht. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie schort de betalingsverplichting niet op en dient binnen 7 dagen na factuurdatum door opdrachtgever aan Elvéa schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Als blijkt dat het gefactureerde bedrag niet binnen de betalingstermijn van 7 dagen op de bankrekening van Elvéa is bijgeschreven, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vordering van Elvéa terstond opeisbaar. Over het openstaande bedrag is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot en met de dag van algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Indien voor de betaling van de declaratie door de opdrachtgever (buiten)- gerechtelijke incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zijn alle door Elvéa gemaakte daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bij gebreke van tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt Elvéa zich tevens het recht voor de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen terzake van de overeenkomst op te schorten of de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, één en ander onverminderd de overige rechten van Elvéa.

Artikel 9. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien beide partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal Elvéa dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.

Artikel 10. Ontbinding en annulering van een opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de gemaakte afspraken. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Bij een ontbinding door opdrachtgever heeft Elvéa recht op een redelijke compensatie. Deze redelijke compensatie wordt vastgesteld op de kosten verbonden aan de door Elvéa in het kader van de overeenkomst reeds aangegane verplichtingen. Elvéa houdt in geval van een ontbinding aanspraak op betaling door de opdrachtgever van de declaraties voor de tot op het moment van de ontbinding verrichte werkzaamheden. Elvéa mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken wanneer dit ten gevolge van feiten en omstandigheden is die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, zoals overmachtsituaties. Elvéa kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode van opschorting langer dan twee maanden duurt, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11. Intellectueel eigendomsrecht

Alle door Elvéa geleverde zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elvéa worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elvéa is een opdrachtgever niet gerechtigd tot gebruikmaking van kennis, werkwijzen, aanpak en materialen. Evenmin mag één en ander worden doorverkocht of op andere wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, voor welk doel dan ook. Elvéa behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

Elvéa is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, tenzij Elvéa op grond van de wet verplicht is informatie aan derden te verschaffen. Elvéa zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Indien Elvéa aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De aansprakelijkheid van Elvéa ten opzichte van de opdrachtgever, is verder beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomene uit te voeren. De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, veroorzaakt door tekortkomingen wordt overigens begrensd tot éénmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans het gedeelte van de opdracht waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft, althans tot maximaal € 5.000,00. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een half jaar, geldt een verdere begrenzing tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden, met een maximum van €5.000,00. Elvéa is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Elvéa aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Elvéa toegerekend kunnen worden.
  • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Elvéa of zijn ondergeschikten. Opdrachtgever is gehouden Elvéa schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden – inclusief aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever – die voortvloeien of direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van Elvéa ten behoeve van opdrachtgever. De opdrachtgever kan de schade tot 1 jaar na het afronden van de opdracht melden. Elvéa behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een opdracht aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Het behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Geschillen

Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.